Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Zdeněk Mazánek se sídlem Hybešova 9, 595 01 Velká Bíteš

identifikační číslo: 64419011

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mazos.cz

 

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Zdeněk Mazánek, se sídlem

Hybešova 8, 59501 Velká Bíteš , identifikační číslo: 64419011 , zapsané v živnostenském rejstříku vedeném ve

Velkém Meziříčí , evidenční č.371404 , č.jednací 5260298 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu

s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a

povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané

mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mazos.cz (dále

jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je

právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého

samostatného výkonu povolání. V případě nákupu zboží v rámci podnikatelské činnosti (faktura vystavena na IČO např.

firmu, úřad, školu) není možné vracet zboží bez udání důvodu ve 14 denní lhůtě. Zboží lze vrátit pouze po oboustranné

dohodě a je spojeno s přiměřeným poplatkem ve výši stanovené prodávajícím. Podmínkou pro vrácení peněz je mimo

vrácení funkčního a kompletního a nepoužitého zboží i potvrzení dobropisu zákazníkem. Prodávající má právo

odmítnout požadavek na vrácení zboží při nákupu v rámci podnikatelské činnosti.

 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní

smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky

jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a

povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.uživatelský účet

 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského

rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace

přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny

údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené

kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat

mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

  1. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  2.  

 

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24

měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou

údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového

vybavení třetích osob.

 

3.uzavření kupní smlouvy

 

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není

povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za

navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou

uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy

jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít

kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace

o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy

je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář

obsahuje zejména informace o:

 

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní

obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  1.  

   

  3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které

  do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání

  dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje

  uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto

  obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském

  účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

   

  3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,

  předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či

  telefonicky).

  Cena dopravy podrobné ceny získáte v objednávkovém procesu.

  Poznámka: ceny jsou uvedeny s DPH

   

  3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím

  zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

   

  3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé

  kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na

  internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní

  sazby.

   

  3.9. Prodej nožů a zboží podobného charakteru

  Prodej nožů, mečů, znehodnocených zbraní a zboží které splňuje podmínky nákupu od 18 let je možný pouze osobám

  starším 18 let.

   

  4.cena zboží a Platební podmínky

   

  4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu

  následujícími způsoby:

  v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Masarykovo nám. 84, 59501 Velká Bíteš;

  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2500776082/2010 Fio , vedený u společnosti Fio (dále jen „účet

  prodávajícího“);

  prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

   

  4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním

  zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

   

  4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6

  obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

   

  4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě

  bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

   

  4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního

  symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání

  příslušné částky na účet prodávajícího.

   

  4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení

  objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119

  odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

   

   1. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

   

   

  4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví

  prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je

  plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle

  jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

   

  5.odstoupení od kupní smlouvy

   

  5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní

  smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce

  zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní

  smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné

  vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich

  původní obal.

   

  5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující

  v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14)

  dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika

  částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu

  odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář

  poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat

  mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@mazos.cz

   

  5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží

  musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od

  kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže

  být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

   

  5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od

  kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající

  od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či

  jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od

  kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí

  nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

   

  5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na

  vrácení kupní ceny.

   

  5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě

  vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

   

  5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím

  uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva

  ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

   

  5.8. Každou objednávku můžete do doby odeslání zboží zrušit a to telefonicky 776 09 01 93 a současně e-mailem

  info@mazos.cz. Stačí uvést jméno, e-mail a číslo objednávky, případně název zboží.

   

  5.9. V případě, že zákazník odmítne převzít objednané zboží, aniž by objednávku písemně zrušil, ocitl se v prodlení

  věřitele. V takovém případě je zákazník povinen uhradit náklady, které prodávajícímu vznikly (tedy poštovné apod.).

  Zákazník souhlasí s postoupení takovéto pohledávky třetí osobě.

   

  6.přeprava a dodání zboží

   

   1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko

  a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

   

  6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující

  povinen převzít zboží při dodání.

   

  6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo

  uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady

  spojené s jiným způsobem doručení.

   

  6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv

  závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do

  zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

   

  6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li

  prodávajícím vydány.

   

  7.Práva z Vadného plnění

   

  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními

  předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

   

  7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v

  době, kdy kupující zboží převzal:

   

  7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo

  výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   

  7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle

  používá,

   

  7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno

  podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

   

   

  7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro

  kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu

  odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy

  zboží. Na použité zboží je záruční doba 6 měsíců

   

  7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je

  oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

   

  7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace

  možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění

  reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Pokud je u výrobku (popis,

  obrázek nebo návod) uvedena delší záruční doba než 24 měsíců, je tato záruka poskytnuta a řešena výrobcem zařízení

  či jeho servisem /ne Prodávajícím). Životnost dodávaných baterií a akumulátorů je 6 měsíců od data dodání.

   

  7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád

  prodávajícího.

   

  7.7. K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu případně záruční list, podrobný popis závady,

  zpětnou adresu a telefonický kontakt. Pokud nebude přiložen doklad o koupi nebo popis závady má prodávající právo

  v případě nákupu zboží v rámci podnikatelské činnosti (faktura vystavena na IČO např. firmu, úřad, školu) reklamaci

  odmítnout.

   

  7.8. Pokud je vrácené zboží jakkoliv poškozeno je Spotřebitel povinen o poškození informovat Kupujícího ihned při

  odstoupení od smlouvy. Vadné zboží bude prohlédnuto a po stanovení důvodu závady bude zákazník informován o další

  postupu.

   

  7.9. Spotřebitel je povinen prodávajícímu uhradit náklady na vrácení zboží a náklady za případné poškození zboží

  nebo snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem než je nutné s ohledem na jeho povahu a

  vlastnosti. Prodávající vrátí pouze náklady na nejlevnější způsob dodání, který nabízí bez ohledu na to, jaký způsob

  zákazník objednal. Pokud zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, kupující také ponese

  náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 1000 Kč. Z obdržené částky, kterou vrací

  prodávající zpět kupujícímu do 14 dnů, je prodávající oprávněn odečíst náklady uvedené tomto bodu.

   

  8.další práva a povinnosti smluvních stran

   

   1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

     

   

  8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1

  písm. e) občanského zákoníku.

   

  8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy

  info@mazos.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

   

  8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v

  rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro

  ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním

  zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

   

   1. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

     

   

  9.ochrana osobních údajů GDPR

   

  9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o

  ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

   

  9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační

  číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní

  údaje“).

   

  9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní

  smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu, dále souhlasí se zpracováním osobních údajů firmou Srovname s.r.o.

  balikobot.cz za účelem sjednání přepravy ke kupujícímu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním

  osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se

  zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala

  uzavření kupní smlouvy.

   

  9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce

  provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu

  informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

   

  9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob

  dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

   

  9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě

  automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

   

   1. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

   

  9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních

  údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména

  jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

   

    1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

      

    1. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

      

   

  9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

  Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady

  nezbytné na poskytnutí informace.

   

  1.Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

   

  10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na

  elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu

  kupujícího.

   

  10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné

  provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího,

  může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  1.Doručování

   

  11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

  2.závĚrečná ustanovení

   

  12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se

  řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

   

  12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto

  neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností

  nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

   

   1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

     

   

  12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

   1. Kontaktní údaje prodávajícího:

     

   

  adresa pro doručování

   

  Zdeněk Mazánek, Masarykovo nám. 84, 595 01 Velká Bíteš , adresa elektronické pošty

  info@mazos.cz, telefon 776 09 01 93.

   

  Zdeněk Mazánek

  Hybešova 9

  59501 Velká Bíteš

  IČ 64419011

  Dič CZ7706094825

   

  zapsané v živnostenském rejstříku vedeném ve Velkém Meziříčí , evidenční č.371404 , č.jednací 5260298

   

  V Velké Bíteši dne 1.4.2019

   

  Kontaktní informace:

   

   

  Kamenná prodejna:

  Zdeněk Mazánek

  Masarykovo nám. 84

  595 01 Velká Bíteš

   

  Provozovatel:

  Zdeněk Mazánek

  Hybešova 9

  595 01 Velká Bíteš

  telefon: +420 776 09 01 93

  email: info@mazos.cz

  IČ: 64419011

  DIČ: CZ7706094825

   

   

  č.účtu 2500776082/2010 Fio

   

  Jakmile bude Vaše objednávka nachystaná k expedici na kamenné prodejně, obdržíte SMS zprávu nebo Vás budeme

  telefonicky kontaktovat.

   

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat

  přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


  Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).